بیجار گروس

اگر تقسیمات سیاسی کشور براساس رأی مردمی باشد...

اگر تقسیمات سیاسی کشور براساس رأی مردمی باشد،شمادوست دارید بیجار جزء کدام استان باشد؟