بیجار گروس

تصویر هوایی از شهر بازی بیجار

تصویر هوایی از  شهر بیجار 

 

 

لینگ 

http://wikimapia.org/#lat=35.882496&lon=47.584845&z=18&l=0&m=a&v=2

http://wikimapia.org/#y=35880916&x=47578258&z=18&v=2

http://wikimapia.org/#lat=35.874055&lon=47.599372&z=17&l=0&m=a&v=2

تصویر هوایی روستای اروان قلی

http://wikimapia.org/#lat=35.944355&lon=47.525037&z=17&l=0&m=a&v=2